Jump to content
Muxe Inc Forums

sergey_feo

Members
 • Content count

  4
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 Обычный

About sergey_feo

 • Rank
  Newbie

Контакты

 • ICQ
  0
 1. Ãó ëà äíî, áóäåì íà äåÿòüñÿ, ÷òî âñ¸ èçìåíèòñÿ ê ëó÷øåìó ;-)
 2. Âî, ñïà ñèáî! À òî îáûñêà ëñÿ - è òà ê áû è íå íà ø¸ë. :-P À ÷òî íà ñ÷¸ò ññûëîê íà ñêà ÷èâà íèå ndn? Ó ìåíÿ äî ñèõ ïîð íå ðà áîòà þò... (Îïåðà 7.54 áåç ßâû). Ãòî ìîé ãëþê èëè ó âà ñ?
 3. Ãà ðîä, â Èíåòå ÷òî, çà ãîâîð ïðîòèâ ÄÃ? :-) Ñà éò www.dnosp.ru äà âíî ðà çâà ëèëñÿ (÷òî ñ íèì???), íà ndn.muxe.com íå ðà áîòà þò ñêà ÷èâà òåëüíûå ññûëêè... Äà ñåé÷à ñ íå ñêà ÷à òü - ñòðà ííî ýòî... :-S
 4. Ãîÿâëåíèå Äà ïîä Ëèíóõ - ýòî íó î÷åíü êëà ññíî, áåç íåãî òà ì êà ê áåç ðóê.  ñâÿçè ñ ýòèì âîïðîñû :) 1. Êîãäà Äà ïîä Ëèíóêñ áóäåò ïîëíîñòüþ çà âåðø¸í (â ñìûñëå ñòà íåò þçà áåëüíûì), ïðåäâèäèòñÿ ëè âîçìîæíîñòü åãî âêëþ÷åíèÿ â äèñòðèáóòèâû Ëèíóêñ? Òî áèøü: 2. Ãà ñêîëüêî NDN äëÿ Ëèíóõà ñîâìåñòèì ñ GPL? 3. À ñìîæåò îí ñîáèðà òüñÿ, ñêà æåì, âìåñòå ñî âñåì îñòà ëüíûì ïðè êîìïèëëÿöèè Gentoo? 4. Ìîæíî ëè ñåé÷à ñ íå ðà çðà áîò÷èêó ñêà ÷à òü ïîãëÿäåòü èñõîäíèêè?
×