Jump to content
Muxe Inc Forums

Tim Sobolev

Members
 • Content count

  4
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 Обычный

About Tim Sobolev

 • Rank
  Newbie

Контакты

 • Сайт
  http://
 • ICQ
  245584241
 1. About releases & site

  I agree with Elfy and have one question: why are putted into the new releases docs, which a unchanged for a long time??? It`s enought to put there only a chengelist... Oh, sorry for my terrible english -- I`m not english or american $-))
 2. Óæå îòïðà âëÿë... Ñåðâà ê îáîçâà ë ìåíÿ ñïà ìåðîì è ïîñëà ë...õîòÿ ñïà ìîì òî ÿ óæ òî÷íî íèêîãäà íå çà íèìà ëñÿ...:( Ñëà òü ñ äðóãîãî ÿùèêà ??
 3. Îïöèÿ ïîäñâåòêè âêëþ÷åíà ... Ãà áà òíèêà õ äåéñòâèòåëüíî ðà áîòà åò, è ìîé, è òâîé êîíôèã, íî íå ðà áîòà åò íà CONFIG.SYS! Åñëè ïåðåèìåíîâà òü åãî â *.BAT -- âñå ðà áîòà åò! (Êñòà òè èíòåðåñíî: åñëè ïðè êîïèðîâà íèè ôà ëà /ïà ïêè íå èç êîðíåâîãî êà òà ëîãà ïî F6 ïðîñòî íà ïèñà òü åìó èìÿ [í.ï "123"] òî åãî êèíåò â êîðåíü [äà æå åñëè íà ïà ññèâíîé ïà íåëè òåêóùèé êà òà ëîã]. Ãòî ãëþê èëè òà ê è äîëæíî áûòü??) È äà ïðîñòèò ìåíÿ ìîäåðà òîð çà ôëåéì...ìà ëåíüêèé êóñîê CONFIG.SYS SET boot=A: DEVICE=SYS\himem.sys DOS=HIGH COUNTRY = 007,866,SYS\country.sys INSTALL = SYS\amouse.com INSTALL = SYS\keyrus.com FILES = 127 BREAK = ON BUFFERSHIGH = 10,0 FCBSHIGH = 1 FILESHIGH = 70 LASTDRIVEHIGH = Z MULTITRACK = ON NUMLOCK = OFF STACKSHIGH = 9,256 SWITCHES = /F
 4. Ñêà ÷à ë ñåãîäíÿ ÿ íîâûé NDN è îáíà ðóæèë òîò æå ñà ìûé íåáîëüøîé ãëþê -- â CONFIG.SYS íå ðà áîòà åò ïîäñâåòêà êîòîðà ÿ èäåò äëÿ íåãî è áà òíèêîâ.  ÷åì ïðîáëåìà ?? Åùå âîïðîñ -- íà ëà áà ë ÿ ñâîþ öâåòîâóþ ñõåìó äëÿ NDN è ðà ñêðà ñêó äëÿ ãðóï ôà éëîâ... Ìîæåò áóäåò êîìó èíòåðåñíî ïîñìîòðåòü -- êóäà ìíå åå ïîñûëà òü..???
×